Algemene voorwaarden

art. 1   Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Reducor, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met Reducor anders is overeengekomen. Verwijzingen door op-drachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door Reducor niet aan-vaard.

art. 2   Offertes

a. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geheel vrijblijvend.
b. Alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
c. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Reducor zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden Reducor eerst, nadat deze door de directie van Reducor, dan wel door een door de directie uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
d. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen acht dagen na de verzending schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

art. 3   Wijzigingen in de overeenkomst

a. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.
b. Reducor behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
c. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Reducor geen verant-woordelijkheid.

art. 4   Uitvoering van de overeenkomst

a. Reducor bepaalt de wijze waarop volgens hen de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
b. Reducor is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij Reducor in dienst zijnde derden, indien dit huns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

art. 5   Informatieplicht opdrachtgever

a. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke Reducor redelij-kerwijze nodig heeft voor het naar hun oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Reducor. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
b. Reducor heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtin-gen zal hebben voldaan.

art. 6   Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

art. 7   Meer- en minderwerk

a. Reducor is niet gerechtigd meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever.
b. Bij meerwerk treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.

art. 8   Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij anders overeengekomen.
b. De prijzen zijn berekend voor levering af vestigingsadres, tenzij anders is  overeengekomen. Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van opdrachtgever.
c. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
d. Voor de verschuldigdheid van de overeengekomen prijzen voor de door Reducor verrichte werkzaamheden is irrelevant of de opdrachtgever hiervan gebruik maakt en evenmin of opdrachtgever het door hem beoogde resultaat bereikt.

art. 9   Levering

a. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
b. Vanaf het moment van afzondering van goederen t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
c. Wanneer de verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voor-noemde periode heeft Reducor het recht -ter keuze van Reducor- hetzij nako-ming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussen-komst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.

art. 10   Zekerheidstelling

a. Reducor is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar hun oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsver-plichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
b. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Redu-cor het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde of nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werk-zaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidstelling is ter beoordeling van Reducor.

art. 11   Betaling

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant hetzij via overboeking op een door Reducor aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruit- en/of tussentijdse betaling kan in sommige gevallen worden geëist.
b. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, dient betaling te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

art. 12   Wanprestatie van opdrachtgever

a. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeelte-lijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de over-eenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Redu-cor verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling -ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling- terstond opeisbaar.
b. Het onder a. bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
c. In de onder a. bedoelde gevallen heeft Reducor eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeen-komst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Redu-cor, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehou-denheid van de zijde van Reducor dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
d. Wanneer Reducor genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobu-reau e.d.) is Reducor gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door Reducor gemaakte kosten - van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 250,--), zulks vermeerderd met € 30,-- aan administratiekosten.

art. 13   Recht van retentie

Reducor is gerechtigd om goederen die zij van ene voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Reducor besteed heeft ter uitvoering van de opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voor-melde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

art. 14   Eigendomsvoorbehoud

a. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur -ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden- volledig is voldaan, blijven deze goederen eigendom van Reducor tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan Reducor toebehorend onroerend goed.
b. Bij overtreding door opdrachtgever van voorgaand lid zal deze een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1 ½ maal de netto factuur-waarde onverminderd het recht van Reducor op aanvullende schadevergoe-ding.  
c. Alle productiemiddelen blijven te allen tijde eigendom van Reducor en behoeven niet door hun verplicht dergelijke productiemiddelen te bewaren, tenzij anders is overeengekomen.
d. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens Reducor aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goede-ren die uit genoemde voorvallen voor Reducor ontstaat.

art. 15   Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zullen de door of vanwege Reducor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, teke-ningen, modellen, begrotingen, programma's en calculaties e.d. toekomen aan de opdrachtgever.
b. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekenin-gen, modellen, programma's e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, model-rechten e.d.) worden geacht in de overeengekomen prijzen te zijn inbegrepen.

art. 16   Overmacht

a. Reducor is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan hun verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog -in en buiten Nederland-, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamitei-ten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiten, maatregelen van over-heidswege.
b. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal Reducor daarvan onver-wijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze medede-ling zal de opdrachtgever gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Reducor af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
c. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Reducor het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandig-heid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is doch naar verwachting langer zal duren dan twee maanden, geldt het in lid b. bepaalde.

art. 17   Aansprakelijkheid

a. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aan¬sprakelijk¬heid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Reducor niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roe-rend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.
b. De aansprakelijkheid van Reducor strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is dan wel, indien zij ter zake geen verze-kering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een bedrijf als Reducor zich pleegt te verzekeren.
c. Reducor heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

art. 18   Klachten

a. De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens Reducor dat de goederen te zijner beschikking staan.
b. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpak-king welke bij (af)leveringen aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.
c. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door Reducor geleverde goederen of door hun verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt kan gedurende acht dagen na ontvangst van de goederen of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.
d. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Reducor alsdan zorgdragen, te zijner keuze, voor vervanging van de goederen of verrichte werkzaamheden, dan wel voor restitutie van de betaalde goederen minus de gemaakte kosten. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door Reducor te bepalen voorwaarden.
e. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.
f. Het onder c. bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

art. 19   Garantie

a. Op de door Reducor geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gege-ven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan hun is verleend en jegens hun wordt nagekomen.
b. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijfs- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieafspraak door de fabrikant c.q. leve-rancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan Reducor wordt vergoed.

art. 20   Opzegging

a. Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
b. Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste 1 maand.
c. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, zonder dat de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan 1 maand, dan wel zonder opzegtermijn.
d. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtne-ming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aan-sprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.

art. 21   Verjaring

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan de voor-waarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6 191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

art. 22   Geschillen

a. Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door Reducor gesloten overeenkomsten, zal -behoudens ingeval de kantonrechter bevoegd is- uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van Reducor bevoegde rechter, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.
b. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing.